Hoogtepunten 2020

Leestijd: 7,5 minuten

2020 was een raar jaar, voor iedereen. Ook wij hadden veel last van de coronacrisis, vooral in de praktijkprojecten en talrijke events die gedurende een jaar worden georganiseerd. Gelukkig konden deze – dankzij de creativiteit, flexibiliteit en inventiviteit van onze medewerkers, studenten, docenten, onderzoekers én praktijkpartners – in aangepaste vorm toch grotendeels doorgaan. Studenten en docenten werkten in kleine(re) groepen, deels op locatie en deels thuis, gewoon door aan hun project. En mensen ontmoetten elkaar digitaal in plaats van tijdens fysieke events. Online samenwerking kreeg zo een impuls die er zonder deze pandemie nooit zou zijn geweest – iets waar we ook in de komende jaren, projecten en events de vruchten van kunnen plukken.

Bekijk onze hoogtepunten van het afgelopen jaar in deze animatie:

Hieronder lees je – per thema of activiteit – meer over deze (en andere) hoogtepunten.

Techniekpromotie

Techmission010
Veel techniekpromotie-events konden afgelopen jaar helaas niet doorgaan – of gingen noodgedwongen online. Het laatste grote event vond nog nét voor de eerste lockdown plaats; tijdens de tweede editie van Techmission010 op 11 en 12 maart baanden 600 Rotterdamse vo-leerlingen van acht verschillende scholen zich in het HighVoltage-LAB in de Onderzeebootloods een weg door de grootste escaperoom van de stad. Techmission010 is een unieke tech experience – die we samen met o.a. RDM Rotterdam, Techniek College Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid organiseren – die aansluit bij de belevingswereld van leerlingen en waarin ze ontdekken wat hun talenten zijn en of een technisch profiel bij ze past.

Student in bedrijf
Vanuit RDM CoE en ons netwerk is veel ondersteuning gegeven aan het techniekonderwijs, dat in hoog tempo verder online vormgegeven moest worden. Ook het vinden van een stageplek gebeurde nu grotendeels digitaal. In mei organiseerden we nog een online stagemarkt voor twee opleidingen, in oktober deden 13 opleidingen mee en ontmoetten 400 studenten en 70 bedrijven elkaar tijdens Student in bedrijf, het online netwerkevent rond stages en afstudeeropdrachten voor studenten en bedrijven. Om studenten hierop voor te bereiden, publiceerden we video’s over jezelf online (en via LinkedIn) presenteren. Bedrijven werden ondersteund met diverse video’s en handleidingen over het begeleiden van studenten op afstand.

Rotterdam Port Coach
Na een pilot in voorjaar 2019 ging in april de eerste editie van Rotterdam Port Coach Online van start i.s.m. Jong Havenvereniging Rotterdam. Vijftien studenten en coaches werkten in dit traject online samen aan studie- en loopbaansucces. De coaches, allen young professionals, werden door hun werkgever in staat gesteld een student te begeleiden. De student wordt zo geholpen in zijn/haar professionele ontwikkeling en komt ook in contact met het netwerk van de coach.

TIP Community
De TIP (Talent Innovation Pool) Community, een kenniscommunity van young professionals en studenten die samenwerken aan innovatie, werd genomineerd voor de Pro-Motor Award van Katapult, het netwerk van alle Nederlandse publiek-private samenwerkingen. TIP heeft uiteindelijk niet gewonnen, maar dat het concept aanslaat, blijkt wel uit de succesvolle uitbreiding van logistiek naar andere sectoren, zoals de maritieme maakindustrie en de bouw. Ook de bijeenkomsten van deze communities, waar dit jaar 14 studenten en 16 young professionals aan meededen, vonden deels online plaats.

Andere activiteiten
Het campusteam ondersteunde ook twee online hackathons; van de hogeschool (zie verderop) en van het eveneens op RDM gevestigde MINDbase van het ministerie van Defensie, beide rond het thema energietransitie. Aan de laatste hackathon deden 1.100 studenten mee. Daarnaast werden opleidingen ondersteund bij ‘drive through’ diploma-uitreikingen op het RDM-terrein en hielpen we opleidingen bij hun introductieprogramma in september (met o.a. een RDM Escape game). Communicatief werden de RDM Werkplaatsen ondersteund met een campagne voor nieuwe studenten, waarvoor onder meer een video en een infographic zijn gemaakt.

Energy Transition

Transitielab
Momenteel is er binnen Hogeschool Rotterdam nog geen centrale plek waar studenten samen kunnen leren over en experimenteren met duurzame energie en de energietransitie. Met de plannen voor een Transitielab op RDM – een doorontwikkeling van de minor Waterworld – gaat hier verandering in komen. Dit living lab stelt technische studenten van alle studiejaren in staat om zelf laagdrempelig onderzoek te doen naar duurzame techniek en de energietransitie. Het lab wordt uitgerust met o.a. zonnepanelen, windturbines en waterstofgeneratoren. Het is de bedoeling dat ook het bedrijfsleven en ‘de Rotterdammer’ hier worden geïnspireerd om deel te nemen aan de transitie, bijvoorbeeld met gastlezingen, debatten, films en masterclasses.

H2EnergyLab
Binnen het waterstoflab zijn op de kavel in Innovation Dock nieuwe werkplekken gerealiseerd in containers. Ook is er een nieuwe opstelling gemaakt voor drukmeting van waterstof. Vanuit het lectoraat Duurzame (Bio)Chemische Innovatie van Kenniscentrum Duurzame HavenStad is een samenwerking aangegaan met Shell Global Hydrogen Operations. En hoewel de Monaco Solar & Energy Boat Challenge helaas werd afgelast i.v.m. Corona, zijn teams in het lab wel bezig geweest met de voorbereidingen.

Energy Island
Het H2EnergyLab en het Transitielab worden samen doorontwikkeld naar een Energy Island in de Dokhaven van RDM Rotterdam. Mogelijk komt het op RDM gebouwde Drijvend Paviljoen, dat nu nog in de Rijnhaven ligt, beschikbaar hiervoor.

Hackathon Energietransitie
135 studenten van vier opleidingen (Elektrotechniek, Chemische Technologie, Maritieme Techniek, Werktuigbouwkunde) werkten in november in multidisciplinaire groepen aan de oplossing van vijf verschillende vraagstukken rond energietransitie tijdens de online Hackathon Energietransitie.

Logistics & Mobility

Sharing Logistics
Onder projectnaam Sharing Logistics doet Hogeschool Rotterdam – samen met praktijkpartners – een groot onderzoek naar de deeleconomie als veelbelovende ontwikkeling in de logistieke sector. Binnen het project wordt toegepast onderzoek gedaan naar de mate waarin logistieke concepten die zijn gebaseerd op de deeleconomie, kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verlaging van de uitstoot en aan het verhogen van de efficiency binnen de sector. Het onderzoek omvat meerdere deelprojecten binnen vijf focusgebieden: stadsdistributie, bouwlogistiek, transport & warehousing, zorglogistiek en servicelogistiek.

Binnen het deelproject Stadsdistributie onderzochten vijf studenten Logistics Management stadslogistieke deelconcepten in de praktijk. Met twee lichte elektrische vrachtvoertuigen bezorgden zij voor verschillende partijen goederen en pikten retouren op. Daarmee lieten ze zien dat stadsdistributie duurzaam kan zijn en dat samenwerking loont. Gedurende hun praktijkonderzoek hebben zij 3.108 kilometer gereden en tijdens 726 stops 4.278 pakketten afgeleverd. Daarmee is de stad zeker 1.100 kilogram CO2 bespaard.

Studentenwedstrijdteams
In Innovation Dock werkten de studentenwedstrijdteams Phidippides en Racing Team Rotterdam (Formula Student) afgelopen jaar zo goed en zo kwaad als dat ging aan hun innovatieve voertuigen. Omdat veel challenges dit jaar niet doorgingen, werd het vizier al snel gericht op kwalificatie voor de events in 2021.

HR Studententeam Phidippides doet (al sinds 2006) met duurzame voertuigen mee aan de Shell Eco-marathon, één van de meest uitdagende en grootste studentencompetities op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid in de wereld. Dit team werkt aan twee voertuigen: de Triga op waterstof en de elektrische Quadriga. Bijzonder is dat het team inmiddels bestaat uit 35 studenten van maar liefst tien verschillende opleidingen, ook breder dan Hogeschool Rotterdam.

Racing Team Rotterdam wil in 2021 meedoen aan de autonome klasse van Formula Student. Dit houdt in dat het voertuig volledig elektrisch en autonoom verschillende proeven zo snel mogelijk moet afleggen. In dit team werken 22 studenten van vier verschillende opleidingen samen.

Vanuit RDM CoE worden beide teams ondersteund met projectleiding en communicatie.

Synchro 3.0
Synchro 3.0 gaat langzaam Europees. De Hogeschool Arnhem Nijmegen en PXB in Hasselt, België hebben het synchromaturitymodel in hun onderwijs gebruikt. 50 studenten hebben hieraan deelgenomen. Een publicatie hierover wordt gepresenteerd op TRB 2021 en verschijnt als een wetenschappelijk artikel in Transportation Research Records (under review). Samen met Fontys Hogeschool zijn er plannen gemaakt om Synchro 3.0 in te zetten voor een groot Europees subsidietraject.

Andere activiteiten
In december onderzochten lectoren, docenten en studenten van de hogeschool innovatieve oplossingen voor de vaccinatielogistiek en schreven mee aan een voorstel hiervoor in een challenge uitgegeven door verschillende Topsectoren en TKI Dinalog. Tot slot bestond KennisDC Logistiek in 2020 tien jaar en daarmee ook de samenwerking met RDM CoE.

Next Port Industry

Indoor Positioning System
Binnen Next Port Industry is Aquabots een estafetteproject, waarin telkens nieuwe groepen studenten met een deelopdracht aan de slag gaan. Dit jaar is door studenten een Indoor Positioning System (IPS) opgeleverd. Bij indoor plaatsbepaling is GPS niet goed te gebruiken vanwege omgevingsfactoren als muren en daken, verstorende signalen en de onnauwkeurigheid van GPS. Zowel Aquabots als andere automatiseringsprojecten kunnen nu door dit IPS in het Aqualab testen met het kiezen of behouden van positie, zowel 1 op 1 als op schaal.

Duikerinspectie
Een ander deelproject is duikerinspectie met Aquabots, waarnaar studenten van de minor Mechatronica onderzoek hebben gedaan. Rotterdam moet de komende jaren tussen de 1500 en 1700 duikers verplicht vervangen. Niet alle duikers zijn toe aan vervanging, maar doordat niet bekend is wat de staat van de duikers is, worden deze vaak al voor hun uiterste levensduur vervangen. Het vervangen van een duiker is duur en kan veel hinder veroorzaken, bijvoorbeeld in het verkeer.

Smart Shipping
Smart shipping is het vergaand geautomatiseerd varen op zee en binnenwateren en het faciliteren hiervan. Rijkswaterstaat wilde laten onderzoeken wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor het smart maken van infrastructuur en scheepvaartverkeersmanagement en heeft daarvoor samenwerking gezocht met RMI, Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM CoE. Studenten hebben in 2019-2020 onderzoek gedaan naar ideeën en systemen als een digitaal schutplan, Silent VTS, digitalisering en een ‘doorvaarthoogtewaarschuwingssysteem’. Dit project is vanuit RDM CoE ondersteund met projectleiding en communicatief met een infographic.

Resilient City

CoP Plastic
Bij de Community of Practice (CoP) Plastic werd op innovatieve en digitale wijze een samenwerkingsovereenkomst tussen publieke- en overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen getekend en gedeeld – wat veel (pers)aandacht opleverde. Ruim twintig organisaties die actief zijn in Zuid-Holland (regio Rijnmond) ondertekenden de intentieverklaring en hebben één gezamenlijk doel: de plastics in het water van onze rivieren aanpakken, voor ze de zee bereiken.

CoP Hoogwaterveiligheid
Binnen Resilient City is dit jaar met de CoP Hoogwaterveiligheid een tweede community opgericht, in nauwe samenwerking met de opleiding Civiele Techniek. Kenniscentra van de hogeschool, onderwijsinstituten en praktijkpartners maken gebruik van deze netwerkstructuur en vinden elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten en in onderzoek gericht op het opleiden van jonge professionals en hoogwaardig praktijkgericht onderzoek vanuit de kenniscentra. Tijdens een online event rond het Kennisprogramma Zeespiegelstijging in december is een plan gepresenteerd voor de sluizen en duinen in de Rijnmond. Het plan biedt veiligheid tegen een zeespiegelstijging van drie meter door drie uitgangspunten: versterking van de duinen door natuurlijke processen (building with nature), het afsluiten van zeearmen door sluizen en gemalen en versterking van duinen in combinatie met kustuitbreiding.

Resilient City Café
In december vond de eerste editie plaats van het Resilient City Café, i.s.m. Gemeente Rotterdam. Tijdens het onlinecafé wordt er genetwerkt en worden projecten en onderzoeken op het gebied van Resilient City gepresenteerd. Het Café keert in 2021 op regelmatige basis terug, als platform voor studenten en betrokkenen die kennis, vraagstukken en ervaringen uitwisselen op de onderwerpen veerkracht, duurzaam en inclusief.


Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief